ما مومنتوم هستیم

 

  همه زندگی شغل یا کار نیست! اینکه همیشه تلاش و کوشش خود را بکنید، بیاموزید، رشد  پیدا کنید و برای اطرافیان خود الهام بخش باشید تا آنها نیزچنین کنند! اینکه تاثیر خود را بر دنیا بگذارید، نه تنها با نهایت استفاده از تک تک استعداد های خود، بلکه با الهام بخش بودن برای دیگران تا آنها نیز چنین اعتقادی پیدا کنند مومنتوم یعنی تاثیر شما بر روی این دنیا و انسان هایی که در آن زندگی می کنند اینکه بشریت را ارتقا دهید! این یعنی مومنتوم

شعار ما
منبع الهام را پیدا کن

وظیفه ما
تکانه ای باشیم برای شما تا شما منبع الهامی باشید برای اطرافیان خود

دیدگاه ما
انگیره ای باشیم برای همه تا از تک تک استعداد های خود استفاده کنند و بشریت را ارتقا دهند

فهرست